Edblads integritetspolicy

I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter och hur du kan kontakta oss.

Vem ansvarar för hanteringen av dina uppgifter?

Edblad & Co AB (org nr 556675-6309) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

Laglig grund

GDPR föreskriver att all behandling av personuppgifter skall vila på laglig grund. Här beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som är kund hos Edblad.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi behandlar och lagrar uppgifter du själv lämnar till oss när du registrerar dig för att få nyhetsbrev eller till exempel gör köp, beställningar, kontaktar vår kundtjänst, anmäler dig till kundkvällar, använder edblad.com eller deltar i tävlingar. Det kan också skapas data om dig när du utnyttjar kampanjer eller erbjudanden. Våra webbsidor använder cookies och liknande tekniker som samlar in information från din webbläsare. När du besöker edblad.com behandlar vi uppgifter om webbläsarinställningar och teknisk information om din enhet, samt användargenererade data, exempelvis klick och besökshistorik. Läs mer om hur vi hanterar cookies.

Vad använder vi uppgifterna till?

Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, administrera din nyhetsbrevsprenumeration, reklamationsärenden, byten och i övrigt ge dig god service samt även för marknads-föringsändamål. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Edblads marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, personalisering av innehåll på våra webbsidor, förbättring av våra tjänster, samt statistik och kundsegmenteringar. Edblad kan skicka email till dig med information om produkter i din varukorg. Till nyhetsbrevsprenumeranter kan Edblad skicka generell marknadsföring via sms och email baserat på ditt köpbeteende och annan användargenererad data. Data kan också komma att användas för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga an-språk. Det kan till exempel innebära kontroller av misstänkt bedrägligt beteende.

Kontaktuppgifter

Syfte: Administrera medlemskap och marknadsföringsutskick. Uppgifter: Namn, email. Laglig grund: Fullgörande av avtal, berättigat intresse.  

Hantering av köp

Syfte: Leverera en beställd/köpt produkt inklusive avisering om leverans, kunna göra identifikation, hantera betalningar, hantering av reklamationer och returer. Uppgifter: Namn, adress, email, telefonnummer, orderinformation, detaljer kring köpet. Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.

Marknadsföring av produkter och tjänster

Syfte: Visa relevanta produktrekommendationer, skicka direktmarknadsföring via elektroniska kanaler för kommunikation, t ex genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event. Uppgifter: Namn, adress, email, telefonnummer, användande av webbsidor och andra digitala kanaler. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

Köpdata

Syfte: Statistik, riktad marknadsföring baserad på köpbeteende, utveckling av metoder, förbättring av tjänster, hantering av reklamationer och returer. Uppgifter: Detaljer kring köpet. Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.

Förmåner, erbjudanden och event

Syfte: Hantering av förmåner och erbjudanden, event och tävlingar. Uppgifter: Namn, adress, telefon, email. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

Responsdata

Syfte: Förbättra våra tjänster, statistik, riktad marknadsföring baserad på beteende. Uppgifter: Köp eller andra former av inlösen, till exempel kupong/koder. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

Klickdata

Syfte: Förbättra våra tjänster, statistik, riktad marknadsföring baserad på beteende. Uppgifter: Öppning av och klick på länkar i nyhetsbrev och annan digital kommunikation. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

Webbdata

Syfte: Statistik, anpassa webbplatsen efter dina intressen och behov, vidareutveckla och för-bättra webbplatsen, riktad marknadsföring baserad på beteende. Uppgifter: IP-adress, cookies, besökshistorik, tekniska data om dina enheter. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

Hantering av kundtjänstärenden

Syfte: Kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier). Utreda supportärenden och klagomål, göra identifikation. Uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, personnummer, korrespondens, uppgifter om köp, tekniska uppgifter. Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden, berättigat intresse.  

Vem behandlar uppgifterna?

Din integritet är mycket viktig för oss. Edblad ger därför inte ut dina uppgifter till tredje part och vi skulle aldrig sälja dina uppgifter. Uppgifter kan dock behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Edblad samarbetar med avseende IT-drift, betallösningar, analys, tryck, distribution och marknadsföring. Dessa parter får inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som Edblad anger.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Edblad lägger stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. För alla som hanterar och bearbetar per-sonuppgifter är det viktigt att säkerställa att personuppgifterna skyddas på ett bra sätt. Vi använder oss därför av lämpliga tekniska lösningar och administrativa processer och rutiner för att förvalta och skydda de uppgifter vi samlar in. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att före-bygga, förhindra och upptäcka om data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till per-sonuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.

Lagringstid

Uppgifter sparas inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för.

Dina rättigheter

Registerutdrag

Du kan kostnadsfritt, max en gång per år, begära ett registerutdrag över vilka uppgifter Edblad behandlar om dig. Registerutdraget skickas till dig inom en månad från det att begäran inkommit. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress. Begäran om registerutdrag skickas skriftligen och underskriven per post till: Edblad & Co AB, Grev Turegatan, 114 38 Stockholm

Rättelse och radering

Edblad ansvarar för att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Upptäcker du att dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering, ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att begränsa behandlingen

Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning eller sam-tycke. Du kan när som helst invända mot att uppgifterna används för marknadsföringsändamål. Du kan tacka nej till framtida utskick via email eller sms via avregistreringslänken som finns i varje utskick.  

Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till Edblad överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

Klagomål

Om du anser att data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter

Edblad & Co AB
Telefon: 0175-300 00
Email: info@edblad.com

Postadress: Grev Turegatan 29,
114 38 Stockholm